Tel:+36-20-373-2198 (H-P 9-16)  email: office@gyermektextil.hu

  Tel:+36-20-373-2198 (H-P 9-16)  email: office@gyermektextil.hu

Általános játékszabályzat

Gyermektextil.hu Facebook oldal játékszabályzat

ÁLTALÁNOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 1. Játékszabályzat

Gyermektextil.hu Webáruház (Gyermektextil.hu Webáruház üzemeltetője, Kids Textil Kft  6640 Csongrád Új utca 20 továbbiakban: Szervező) által kezelt Gyermektextil.hu Webáruház (https://www.facebook.com/gyermektextil.hu) Facebook oldalon vagy az általa kezelt csoportokban meghirdetett nyereményjátékokra (továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 év feletti természetes személy, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, kivéve a Gyermektextil.hu Webáruház alkalmazottai és azok - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozói.

(továbbiakban: Játékos)

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és nem ruházható át.

Amennyiben valamelyik Játékosnál egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis Facebook profillal vesz részt a Játékban, akkor a Játékból kizárásra kerül.

A Játékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása jelen Játékszabályzat szerint történik, amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Játék időtartama: a bejegyzés megjelenésének ideje, a játék vége a bejegyzésben megjelölt időpont.
 2. Sorsolás időpontja: a posztban megjelölt játék végének utáni 2 munkanap, melyet a Facebooknyertes alkalmazással (http://socialwinner.besocial.hu) történik véletlenszerű gépi sorsolással.
 3. Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.
 4. A nyertes/nyertesek értesítése a Szervező privát üzenetben, a sorsolást követően 2 munkanapon belül, illetve a Szervező a Gyermektextil.hu Webáruház Facebook oldalán bejegyzésben teszi közzé.
 5. A Nyertesnek Facebook privát üzenetben vagy az alábbi emailen office@gyermektextil.hu kell megadnia teljes nevét és posta címét, telefonszámát a kiszállítás valamit csomagértesítés miatt.

A Szervező a nyereménytárgyat futárszolgálat igénybevételével juttatja el a nyerteshez.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Játék a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

 1. A Játékban való részvételhez szükséges a posztban megadott feltételek teljesítése, ilyenek lehetnek pl:
 • hu Webáruház Facebook oldal megosztása, lájkolása vagy hozzászólás, meghívás stb…..

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 1. Nem jogosult a nyertes a nyeremény átvételére az alábbiak szerint:

- nem töltötte be a 18 életévet

- hamis Facebook profillal vett részt a Játékban vagy több profillal próbált játékban részt venni

- a Játék eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja

- nem lehet vele felvenni a kapcsolatot

- a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti

- amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a értesítést követően, többszöri próbálkozás után sem.

Szervező jogosult pótnyertest hirdetni, amennyiben az eredeti nyertesnek a nyeremény átadása bármilyen okból meghiúsul.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a

Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó

költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel

kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a

nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnél vagy bármely harmadik személlyel szembeni

igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék,

illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból

időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal,

(például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy

kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési

Tájékoztató (link: http://aszf.fogyaszto-barat.hu/documents/2768/20190316143445_adatvedelmi.pdf) valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi

Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az adatokat kizárólag a Játékszabályzatban feltüntetett célra és ideig használjuk. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk.

 1. Záró rendelkezések:

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékban résztvevők előzetes értesítése mellett, ezen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa, továbbá fenntartja a jogot, hogy a résztvevők tájékoztatása mellett a Játék feltételeit, időtartamát egyoldalúan módosítsa és egyéb változtatásokat tegyen.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A promóciók nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével lettek megszervezve, és azzal összefüggésbe nem hozható.