Instagram / Facebook nyereményjáték

- Játékszabályzat -

1. Általános rendelkezések

A “Nyerj egy étkészletet” elnevezésű promóció (továbbiakban „Nyereményjáték”) lebonyolítója és szervezője a Kids Textil Kft., (székhely: 6640 Csongrád Új utca 20.) a továbbiakban „Szervező”.

2. Játék időtartama

2021 november 21-26

Felület: a Gyermektextil.hu Instagram / Facebook oldala

A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy követik a Gyermektextil.hu Instagram / Facebook oldalát, kedvelik a nyereményjáték posztját, 2 ismerősüket megjelőlik (tagelik) a poszt alatt. A Játékban csak publikus Instagram / Facebook profillal lehet részt venni, ezzel láthatóvá válik a nevük, és részt vesznek a Játékban. A résztvevő megsokszorozhatja esélyeit, ha többször két ismerősét tag-eli különböző kommentben.

Sorsolás időpontja: a posztban megjelölt játék végének utáni 2 munkanapon belül.

3. Nyeremény

A játék végén egy nyertest sorsulunk ki, aki a nyereményjátékhoz kapcsolodó 1 db étkészletet nyerheti meg, a mintát a nyertes választhatja ki a játékban feltüntetett ágyneműk közül.A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

4. Részvételi feltételek

A játékban minden olyan, cselekvőképes 18 éven felüli magyar állampolgár részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram / Facebook felhasználói fiókkal.A játékban való részvétel a meghatározott játék időtartamban meghatározott feladat teljesítése. 

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és nem ruházható át.

Amennyiben valamelyik Játékosnál egyértelműen bizonyítható, hogy több vagy hamis Instagram / Facebook profillal vesz részt a Játékban, akkor a Játékból kizárásra kerül.

A Játékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása jelen Játékszabályzat szerint történik, amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, a részvételtől a nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Gyermektextil.hu Instagram / Facebook oldalán keresztül.

A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyereményt a Packeta.hu csomagátvevő helyeire szállítattjuk ki melyet a nyertes választ ki, hogy hova kéri majd.

5. Kizárások

Nem jogosult a nyertes a nyeremény átvételére az alábbiak szerint:

- nem töltötte be a 18 életévet

- hamis  Instagram / Facebook profillal vett részt a Játékban vagy több profillal próbált játékban részt venni

- a Játék eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja

- nem lehet vele felvenni a kapcsolatot

- a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti

6. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

A nyertesekkel keresztül felvesszük a kapcsolatot.

A nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. Visszajelzés hiányában a határidő lejárta után új nyertest sorsolunk.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

Szervező jogosult pótnyertest hirdetni, amennyiben az eredeti nyertesnek a nyeremény átadása bármilyen okból meghiúsul.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a

Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó

költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel

kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a

nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnél vagy bármely harmadik személlyel szembeni

igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék,

illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból

időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal,

(például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy

kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési

Tájékoztató (link: https://gyermektextil.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy) valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi

Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az adatokat kizárólag a Játékszabályzatban feltüntetett célra és ideig használjuk. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Gyermektextil.hu oldalon értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

A résztvevők adatait nem az Instagram / Facebook kezeli, a nyereményjátékot az Instagram / Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban a Instagram /Facebook mindennemű felelőssége kizárt.